ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
ЗАТВЕРДЖЕНО
№ 1 від 24 лютого 2021 року

Директор
ТОВ «ДЖИ НЕТ» О. О. Дюжиков

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг домофонії та відеоспостереження

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖИ НЕТ", надалі - ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора Дюжикова Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, і власник (наймач) квартири (житлового приміщення), власник, орендар нежитлового приміщення у житловому будинку, надалі - АБОНЕНТ, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цей договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних осіб, що містить істотні умови договору на надання і використання Послуг .

1.2. Акцептування договору:

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Абонентом заяви-приєднання до Договору та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви- приєднання від Абонента та/або оплати Абонентом замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Абонент дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід'ємною складовою частиною Договору.

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.4. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Сторін.

1.5. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Абонент, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

1.6. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.7. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору.

1.8. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Абонента, так і без нього (залежно від серйозності змін, без повідомлення, якщо зміни не стосуються фінансових витрат обох сторін). Чинна редакція договору завжди знаходиться на Сайті Виконавця https://g12.ua.

1.9. Абонент надає згоду на обробку його персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, номер телефону) з метою реалізації договірних правовідносин відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів та укладеного Договору, а також підтверджує, що повідомлений про включення інформації, що містить його персональні дані, до бази персональних даних Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах і в порядку передбаченому даним Договором Виконавець зобов'язується надати послуги Домофонії та Відеоспостереження згідно Специфікації на послугу, наведеної у Додатку №1 до цього Договору (далі– Послуга), а Абонент зобов'язується прийняти такі послуги та здійснити їх оплату.

2.2. Вимоги до якості Послуг та робіт по даному Договору визначаються як такі, що повинні відповідати звичайним вимогам, які пред'являються до таких послуг та робіт, загальним критеріям якості.

2.3. Технічне обладнання за допомогою якого надається Послуга містить в собі комунікації та центральне обладнання, а саме: доводчик, блок виклику, замок електромагнітний, блок управління, блок комутації, кнопка виходу, відеореєстратор, камери, блоки живлення, управління через мережу, блок комутації.

2.4. Кінцеве обладнання яке знаходиться у приміщенні Абонента та проводові з'єднання такого обладнання з центральним блоком управління є власністю Абонента та не є складовою частиною систем Домофонії та Відиоспостереження і не знаходяться на технічному обслуговуванні Виконавця.

2.5. Ключі до домофонного обладнання, що знаходяться у користуванні Абонента є власністю Абонента і не знаходяться на технічному обслуговуванні Виконавця.

2.6. Роботи по ремонту або заміні обладнання систем Домофонії та Відиоспостереження здійснюються на підставі окремого договору з Власником таких систем.

2.7. У разі якщо потрібна заміна деталей і вузлів, яких у Виконавця немає в наявності, термін проведення ремонтних робіт може бути збільшений.

2.8. Абоненту щомісячно нараховується плата за функціонування (надалі - Абонентська плата).

3. ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ

3.1. Устаткування вважається працюючим, якщо:

3.1.1. Абонент може потрапити в під'їзд за вказаною вище адресою за допомогою ключа доступу.

3.1.2. Абонент має можливість зв'язатися з відвідувачем за допомогою переговорної трубки домофона (після набору номера квартири) і відкрити двері за допомогою дистанційного управління замком на трубці виклику.

3.1.3. Двері в під'їзд автоматично максимально щільно закривається.

3.1.4. Електромагнітний замок утримує двері від несанкціонованого відкриття.

3.1.5. Кнопка виклику дозволяє відкрити під'їзні двері з середини.

3.1.6. Здійснюється цілодобовий збір та архівування відеоінформації, отриманої системою Відеоспостереження.

3.1.6. Забезпечення зберігання відео архівів протягом встановленого часу.

4. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЕМ

4.1. Виконавець надає Абоненту Послугу за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору.

4.2. Надання Послуги може бути тимчасово припинено у разі необхідності проведення ремонтних робіт або заміні обладнання систем Домофонії та Відеоспостереження.

4.3. Забезпечення обладнанням систем Домофонії та Відеоспостереження яке потребує заміні або комплектуючими для ремонту такого обладнання здійснюється власником систем Домофонії та Відеоспостереження на підставі замовлення Виконавця.

4.4. В кінці кожного місяця, за умови відсутності претензій, викладених у письмовій формі Абонента, до першого числа наступного за поточним місяця, послуга за цим договором вважається здійсненою Виконавцем належним чином та в повному обсязі, та не потребує підписання додаткових актів.

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуги за цим Договором складає 30 (тридцять) грн. на місяць з Абонента та зазначається в квитанціях на оплату послуг.

5.2. Оплата за Послугу нараховується з 20 по 30 число місяця в якому така послуга надавалася.

5.3. Абонент повинен своєчасно оплачувати надану Послугу на свій особовий рахунок через відділення банків або інші платіжні системи виключно в гривнях, відповідно до тарифів.

5.4. Абонентська плата вноситься щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця за попередній місяць надання послуг.

5.5. Розмір абонентської плати за послугу може бути зменшений або збільшений Виконавцем в зв'язку з падінням або зростанням загального індексу інфляції. Розрахунковим параметром для перегляду розміру абонентської плати є загальний індекс інфляції за попередній розрахунковий період, або інші фактори, які впливають на подальше обслуговування «Системи безпеки».

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Абонент зобов'язаний:

6.1.2. Здійснювати експлуатацію систем Домофонії та Відеоспостереження у відповідності до правил експлуатації та за призначенням. Слідкувати за публікацією новин та змін на офіційному сайті Виконавця

6.1.3. У разі необхідності забезпечити вільний доступ працівників Виконавця до об'єкту.

6.1.4. Інформувати Виконавця про всі випадки відмови або пошкоджень у роботі систем Домофонії та Відеоспостереження.

6.1.5. Своєчасно до 10 числа поточного місяця, вносити плату за послуги надані Виконавцем в попередньому місяці.

6.1.6. Не виконувати самостійно, або за сторонньою допомогою третіх осіб ремонт систем Домофонії та Відеоспостереження та підключення будь-якого обладнання.

6.1.7. У випадку неправомірних дій (крадіжка та інші вандальні дії) третіх осіб щодо систем Домофонії та Відеоспостереження Абонент зобов'язаний повідомляти про це письмовою заявою Правоохоронні органи та Виконавця на протязі 1 -го дня, після чого Виконавець встановлює нове обладнання, згідно п. 3.3 цього договору.

6.1.8. Перевірити належне функціонування систем Домофонії та Відеоспостереження після проведення технічного обслуговування або ремонту.

6.2. Абонент має право:

6.2.1. Проводити перевірку взаєморозрахунків.

6.2.3. Якщо після отримання квитанцій з новим розміром абонентської плати, Абонента не влаштовують нові тарифи, він має право на протязі 7 (семи) календарних днів письмово повідомити про свою незгоду Виконавця, якщо такої незгоди не надійшло, тоді ціна вважається узгодженою та прийнятою Абонентом. У випадку незгоди з новими тарифами Абонент має право відмовитися від сплати за послуги та вимагати дострокового розірвання договору лише за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем за попередні періоди. Дана вимога повинна бути направлена Виконавцю на протязі 7 (семи) календарних днів після початку періоду в якому були змінені ціни.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Надавати Послугу в повному обсязі та у встановлені строки за умови дотримання Абонентом порядку оплати наданої по цьому Договору послуги та дотриманні правил експлуатації.

6.3.3. Дотримуватись режиму на Об'єкті, де встановлено системи Домофонії та Відеоспостереження, правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

6.3.4. Ознайомити за бажанням або заявкою Абонента з правилами технічної експлуатації.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Припинити надання Послуги, у випадку невиконання Абонентом умов цього Договору.

6.4.2. Якщо Абонент має заборонність понад 1 місяць, Виконавець має право без попередження призупинити йому надання Послуги.

6.4.3. Виконавець має право змінити розмір абонентської плати та цін на надані ним послуги, з моменту опублікування на офіційному сайті Виконавця.

6.4.4. Виконавець має право у випадку виявлення самовільного підключення будь-якого пристрою до систем Домофонії та Відеоспостереження, складати акт про виявлення самовільного підключення та нараховувати на рахунок Абонента штраф за самовільне втручання в системи Домофонії та Відеоспостереження та абонентську плату за весь період користування такими системами.

6.4.7. Виконавець має право залучати підрядні організації, та переводити нарахування абонентської плати на рахунок підрядної організації.

6.4.8. Виконавець має право проводити перевірку взаєморозрахунків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. За порушення умов цього договору Виконавець та Абонент несуть відповідальність відповідно з діючим Законодавством України. Всі спори за цим договором вирішуються шляхом переговорів, якщо сторони не дійшли згоди, то вирішення відбувається в судовому порядку.

6.2. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків перед Абонентом, у випадку існуючої заборгованості з абонентської плати та якщо невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дій Абонента.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків перед Абонентом, внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, блискавка, вандальні дії, крадіжка тощо) або з вини Абонента та у випадках передбачених чинним законодавством.

6.4. Виконавець не несе матеріальної відповідальності за збереження обладнання, встановленого в під'їзді і в квартирі Абонента.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за постачання електроенергії до систем Домофонії та Відеоспостереження, та не сплачує кошти за спожиту електроенергію обладнанням так як не є його власником, або користувачем, а є сервісною організацією з обслуговування систем Домофонії та Відеоспостереження. Також Виконавець не збирає кошти з Абонента за спожиту електроенергію обладнанням систем Домофонії та Відеоспостереження, так як не має жодного відношення до постачання електроенергії.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

7.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

7.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

7.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення поштовим відправленням з повідомленням про вручення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

7.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов'язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

7.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

7.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов'язку надати Послуги всім Абонентам, які вже підписали заяви-приєднання та внесли оплату за Послуги, сплатили обов'язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

ВИКОНАВЕЦЬ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖИ НЕТ", Юридична адреса: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, вул.Дача №55, будинок 11, квартира 313 Адреса для листування : 61070, Харківська обл, м.Харків, вул. Дача 55 , будинок 11, квартира 313 РНОКПП 43960478 IBAN: UA493515330000026008052183123 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Тел. +38 (050) 4023008; +38 (095) 5871519
_______________________ /О.О.Дюжиков./

Додаток № 1
до публічного договору про надання послуг домофонії та відеоспостереження